องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

    รายละเอียดข่าว

     เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสามารถให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชนในด้านสาธารณภัย  ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ด้านอื่นๆ  ที่ประชาชนยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ

      อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2560  ข้อ  8(3)  และข้อ  19  จึงกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อเป็นสถานที่กลางในการรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชน  การพิจารณาให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  และการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียดการแต่งตั้งคณะกรรมการตามเอกสารแนบท้าย    เอกสารประกอบ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.พ. 2561