องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

    รายละเอียดข่าว

เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอำนาจตามความข้อ  4  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2560  จึงจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  โดยมีรายชื่อคณะกรรการประจำศูนย์ตามเอกสารแนบท้าย    เอกสารประกอบ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.พ. 2561