องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(เบื้องต้น)

    รายละเอียดข่าว

คุณสมบัติสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(เบื้องต้น)

1.  มีสัญชาติไทย

2.  อายุไม่ต่ำกว่า  7  ปี  บริบูรณ์

3.  มีภูมิลำเนาในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่  นั้น

4.  มีความสมัครใจและจิตอาสาเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและรวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

5.  เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนร่วม

6.  เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

7.  เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นใการแสวงหาความรู้และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

8.  กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยให้คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณารับสมัครสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก  ต่อไป

สามารถสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ในวันและเวลาราชการ  โทร  044-871161    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(เบื้องต้น)
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.พ. 2561