องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จะดำเนินการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อจัดทำประกาศรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยผู้ที่จะลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้betder

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

๑.มีสัญชาติไทย

๒.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

๖๐ ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๐๔ (ต้องเกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๔ ในกรณีที่ทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏ วันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิด ในวันที่ ๑ มกราคม ของปีนั้น)

๔.เป็นผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนา เข้ามาอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า แต่ยังไม่ได้ยื่นคำขอลงทะเบียน

๕.เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับเงินสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และไม่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ

เอกสารประกอบการลงทะเบียนมีดังนี้

๑.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

๒.สำเนาทะเบียนบ้าน

๓.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของรัฐ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร

๔.ในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่น เป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะลงทะเบียนทราบว่าสามารถลงทะเบียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ส.ค. 2563