องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 


ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รอบ ซึ่งรอบแรกได้ดำเนินการสำรวจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรอบที่สองจะเริ่งทำการสำรวจระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการประชาชนของภาครัฐ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

 



    เอกสารประกอบ ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ส.ค. 2564